ചെടികൾ കരുത്തോടെ വളരാൻ ഇതുമതി || Gardening Malayalam || Plants Growing tips ||

Gardening Tips
എല്ലാ തരം കൃഷിക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പോസ്റ്റാണ് ഇത് ചെടികളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി വേരുപിടിക്കാനും നല്ല കായ് ഫലം തരാനും ഏറെ സഹായകമാണ്
മണ്ണ് 1 കൊട്ട
പൂഴി 1/3
chakiri1/3
ചാണകം 1/3ഈ രീതിയിലാണ് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്

#umeesvlog

#chakirichoru #compost #howtomake #krishi #krishitips #adukkalathottam #homegarden #krishivarthakal #krishikazhchakal #kitchengarden #vegetablegarden #krishinews #malayalamkrishi #howtogrow #howtocultivate #howtofarm #farming #prskitchen

How to grow roses Tips for rose farming rose plant Chedikal nannayi valaran Chedi valarthal Turtle vine Homely Hanging Garden High Growing Verity #GardeningTips #TurtleVine #TurtleVineCareGardeningTipsinMalayalam #Farming #HangingPlants #Flower #Rose #EasyGardening #GrowPlants

Products You May Like

Articles You May Like

ఈ ఒక్క పనితో ఎన్ని లాభాలో..! Gardening Tips in Rainy Season | Usha’s Garden
Random Garden Tips for 2022 Garden
#sedumplant #gardeningtips
Vertical Garden At Our Rooftop/Vertical gardening ideas/ Amazing vertical garden #organizedmomsoma
Exploring artist Hans Heysen’s stunning garden | Garden Design and Inspiration | Gardening Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *